dolgozószoba: 206
telefon: 035/7901759
e-mail: laszlo.szarka@selyeuni.sk
konzultációs órák: hétfő: 14:00-15:00
szerda: 14:00-15:00

 

Az egyetemen oktatott tantárgyak:

 • Bevezetés a történettudományba
 • Közép-Európa története 1526–1699
 • Magyarország története a 18–19. században
 • Modern európai nemzetek kialakulása a 19. században
 • A szlovák nemzeti mozgalom története a 19. században
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történeti Magyarország felbomlása
 • A 19-20. századi magyarországi nemzetiségi politika története
 • Cseh és szlovák nemzeti fejlődés története 1848–1918
 • A közép-európai kisebbségek 20. századi története
 • Etnikai térszerkezeti változások a kelet-közép-európai határ menti régiókban
 • 20. századi kisebbségi, etnopolitikai konfliktusok a Magyarországgal szomszédos államokban

Születési hely, idő: Klobušice, Szlovákia (Klobusicz – Trencsén megye) 1953. augusztus 20.

Tanulmányok:

 • 1959-1968 – Alsószeli és Felsőszeli Kilencéves Magyar Tannyelvű Alapiskola
 • 1968-1971 – Galántai Magyar Tannyelvű gimnázium
 • 1971-1976. Komenský Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem–magyar tanári szak, Pozsony

Nyelvismeret:

szlovák (anyanyelvi szint), cseh (felsőfok), német középfok, orosz és angol alapfok

Nyelvvizsga:

 • szlovák egyetemi diplomával igazolt felsőfok
 • német középfok
 • angol alapfok

Ösztöndíjak:

 • Institut für Weltgeschichte, Mainz 1987-1988
 • Südost-Institut, München 1993
 • Collegium Hungaricum, Bécs 1996
 • Nyitott Társadalom Alapítvány féléves ösztöndíja 1994
 • Cseh Oktatási Minisztérium 1-1 hónapos ösztöndíja, 1995-1998

Beosztások:

 • SZTA Történettudományi Intézete (Pozsony), tudományos ösztöndíjas
 • 1977-1985 Csehszlovák Tudományos Akadémia budapesti kutatócsoportja, tudományos ügyintéző
 • 1986-1995 MTA Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs
 • 1995-1998 MTA Történettudományi Intézet nemzetiségtörténeti osztály, mb. osztályvezető
 • 1998-2000 Akadémiai Kisebbségkutató Műhely, programigazgató,
 • 2001-től MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, igazgató
 • Tudományos fokozat: a történettudomány kandidátusa (1995), egyetemi docens (2007)

Oktatási tevékenység:

 • KLTE Egyetemes – Debrecen, Történelem Tanszék – előadások a 19-20. századi kelet-közép-európai történelemről 1979-82
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történeti Intézet, 1993-96 – Előadások a kelet-közép-európai diplomácia- és kisebbségtörténetből
 • Századvég Politikai Iskola, Budapest és Eger – Bevezetés a kisebbségpolitika alapfogalmaiba 1993-tól
 • Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Történelem Tanszék

Tudományos/szakmai tevékenység:

 • A Magyar Történészek Nemzetközi Társulatának titkára (1986-1996)
 • A Regio c. kisebbségtudományi folyóirat felelős szerkesztője 1990-1999
 • A Domus Hungarica kuratóriumának titkára
 • A Magyar–Szlovák Történész Vegyesbizottság magyar tagozatának titkára 1987-től, elnöke 2000-től
 • A Közép-Európa Klub titkára (1988-1995)
 • A Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport (Pozsony) munkatársa (1992-től)
 • A Pro Hungaris Értékközvetítő Alapítvány és a Párbeszéd Alapítvány elnöke
 • A Kisebbségi Kérdés Kelet-Közép-Európában című könyvsorozat szerkesztője
 • Az Akadémiai Kisebbségkutató Műhely programigazgatója (1998-)
 • Az MTA Kisebbségkutató Intézet igazgatója
 • A Kisebbségvédelmi Egyesület elnökségi tagja (1996-tól)
 • Kisebbségkutatás c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (2001-)
 • A Historia Hungaro-Slovaca könyvsorozat szerkesztője (1993-1996, 2006-)
 • A Tér és terep, valamint a Kisebbségi monográfiák és a Források a közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez című sorozatok szerkesztője

Könyvek:

A szlovákok története, Berényi Kiadó, Budapest 1993.

Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika 1867–1918. Kalligram Kiadó, Pozsony 1995.

A közép-európai államok kapcsolatai, Budapest Calibra Kiadó 1997.

Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. Ister Kiadó, Budapest 1998.

Slovensky národný vývin – madarská národnostná politika v Uhorsku v rokoch 1867-1918. (Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika 1867–1918.) Kalligram Kiadó, Pozsony – Bratislava 1999.

Changing Ethnic and Politic Patterns on the Present Territory of Slovakia, Budapest 2000. (Kocsis Károllyal társszerző)

A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezte 1945–1948. Komárom- Budapest, MTA ENKI 2003. (szerző, szerkesztő) Kisebbségi léthelyzetek közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban. Lucidus Kiadó, Budapest,2004.

Szerkesztett könyvek:

Duna-völgyi barátságok és viták. Jászi Oszkár Oszkár közép-európai dossziéja. A kötetet összeállította, a bevezetőt írta és a jegyzeteket készítette Litván György és Szarka László Gondolat Kiadó, Budapest 1991.

Szomszédok hármas tükörben. A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság negyedszázada 1959-1984. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi magyar család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról. Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozata, Budapest, 1988. (szerző, szerkesztő)

Békétlen évtizedek 1918-1938. Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történetéből a két világháború között. Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozata, Budapest, 1988. (szerző, szerkesztő)

Csehország a Habsburg-monarchiában. Esszék a cseh történelemről 1618–1918. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. (szerkesztő, fordító)

Osvát Annával közösen: Anyanyelv, oktatás – közösségi nyelvhasználat. Újratanítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban? Gondolat, Budapest, 2002.

Nádor Orsolyával közösen: Nyelvi jogok, kisebbségek Kelet-Közép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete 1945–1948. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Komárom, 2003.

Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és identitás kérdésköréből I-VI. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001–2007.

Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), Highland Laks, New Jersey, 2004. (szerző, szerkesztő)

Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Komárom, 2005.

Blénesi Évával és Mandel Kingával közösen: A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2005.

Molnár Imrével közösen: Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom, MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, 2007.

Šutaj, Štefannal közösen: Regionálna a národná identita v mad’arskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia. Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és a szlovák történelemben. Prešov, Universum, 2007.

Popély Árpáddal és Štefan Šutajjal közösen: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–48. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 2007.

Fontosabb tanulmányok

Cseh és szlovák szerzők a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek helyzetéről 1968–1983. Világtörténet, 1985. 2. 136–149. p.

Jászi Oszkár szlovák kapcsolatai 1918 végéig. Századok, (119) 1985. 5-6. 1168–1194. p.

Dunai konföderáció. Egy álom realitása. Jászi Oszkár csehszlovákiai kapcsolatai és a magyar kisebbségi kérdés 1919–1939. Századvég (2) 1986. 52–66. p.

The Slovak Separation in 1918. An Indirect Form of Selfdetermination. Danubian Historical Studies, (1) 1987. 3. 22–33. p.

The Dimension of Small Nation Identity: Slovakia as a Nationality Region of Pre-1918 Hungary. In: Lemberg, H. (ed.): Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den böhmischen Ländern und Europa. Wien, 1988. 212–223.

A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. Regio, 1990. 1. 49–65. p.

Magyarosodás és magyarosítás a felső-magyarországi szlovák régióban a kiegyezés korában. In: Somogyi Éva (szerk.): Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburstag. Történettudományi Intézet, Budapest, 1991. 35-46. p.

Ethnische Regionen, staatliche Integration und Föderationspläne in den letzten 50 Jahren der Habsburgermonarchie. In: Lottes, Günther (Hrsg.): Region, Nation, Europa, Physica Verlag – Buchverlag Mittelbayer, Heidelberg –Regensburg, 1992. 188–207. p.

Der Minderheitenschutz und die ungarische Aussenpolitik zwischen 1920–1929. In: Corsini, Umberto – Zaffi, Davide (ed.): Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen, Duncker & Humblot, Berlin, 1993. 149–156. p.

Die Nationalitätenfrage im Auflösungsprozess des historischen Ungrn 1918–1920. In: Lemberg, Hans – Heumos, Peter (Red.): Das Jahr 1919 in der Tschechoslowakei und in Ostmitteleuropa, München, 1993. 192–211. p.

Die slowakische nationale Entwicklung und die ungarische Regierungspolitik 1867–1918. In: Aspeslagh, Robert – Renner Hnas etc. (Red.): Im historischen Würgengriff. Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nomos Verlag, Baden-Bden, 1994. 13–20. p.

Jászi Oszkár, a miniszter. In: Litván György (szerk.): Jászi Oszkár hazatérése, Társadalomtudományi Társaság, Budapest, 1996. 55-64.

Migration und Strukturwandel der Minderheiten Ungarns in der Zwischenkriegszeit, In: Seewann, Gerhard (Hrsg.): Migrationen und ihre Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn 1918-1995. R. Oldenbourg Verlag. München, 1997. 35- 53. p.

Der Minderheitenschutz und die ungarische Au3enpolitik zwischen 1920-1929. In: Corsini, Umberto – Zaffi, Davide (Hrsg.): Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen, Duncker and Humblot Berlin, 1997.149-156. p.

A magyarországi kisebbségek 20. századi asszimilációjának kérdése. In. Nagy Mariann (szerk.): Híd a századokon át. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. University Press. Pécs, 1997. 397–408. p.

A csehszlovákiai magyar kitelepítések kérdése a párizsi békekonferencián, Kisebbségkutatás (6) 1997. 3. 299-305. p.

A trianoni békeszerződés történeti problémái. In: Történelmünk a Duna-medencében. Kolozsvár–Temesvár, 1998.204–215. p.

František Palacký 1848-49. évi föderációs alkotmánytervei. in: Fried István (szerk.): František Palacký kétszáz éve (1798–1998), JATE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke, Szeged, 1998. 47–58. p.

A (cseh)szlovákiai magyar közösség nyolc évtizede 1918–1998. Történeti vázlat. in: Tóth László–Filep Tamás Gusztáv: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998. I. köt. Ister Kiadó, Budapest, 1998. 9–80. p.

The Minority Politics of the Szemere Government, Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors, Lucidus, Budapest, 1999. 122-128. p.

Védtelen védhatalom. A magyar kisebbségek Magyarország 1919–1920. évi békepolitikájában. Kisebbségkutatás 2000. (9) 2. 214–223. p.

Die Frage der Aussiedlung Ungarn aus der Slowakei (1946), In: Brandes Detleff. Ivaničková Edita (Eds.): Erzwungene Trennung, Vertreibungen und Ausseidlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938-1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien. Klartext, 2000. 243-250. p.

Az 1990-es évtized szlovákiai magyar autonómiatervei. Történeti vázlat és elemzés. In: Fischer Ferenc – Vonyó József (szerk.): A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. University Press, Pécs, 2001. 483–496. p.

Ethnopolitik und ethnische Konflikte in Zentraleuropa vor und nach 1918. (Etnopolitika a etnické konflikty v strednej Európe pre a po 1918.) In: Glatz, Ferenc (Hg.): Jahrtausendwende 2000. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Bd. 12. Budapest, 2001. Europa Institut, Budapest, 196-204. p.

Közigazgatási reform és kisebbségi kérdés. A szlovákiai közigazgatási reform és a Magyar Koalíció Pártjának elképzelései. Kisebbségkutatás (10). 2001. 2. 208-222. p.

Nationale Regionen in Ungarn und die Kantons- und Autonomiepläne von Oszkár Jászi im Winter 1918-1919. In: Heppner, Harald – Staudinger, Eduard (Hrsg.): Region und Umbruch 1918. Zur Geschichte alternativer Ordnungsversuche, Peter Lang. Frankfurt am Main – Berlin, 2001. 24–37. p.

A városi magyar népesség a Magyarországgal szomszédos országokban (1900–2000). In: Kovács Nóra – Szarka László: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. 195–218. p.

55. Die Friedensverträge nach den zwei Weltkriegen: Ungarn zwischen den Grossmächten 1918 bis 1949. In: Ungarn und Deutschland. Eine besondere Beziehung. Sielberburg Verlag, Tübingen, 2002. 59–78. p.

A szlovák autonómia alternatívája 1918 őszén. In: Pásztor Cecília (szerk.): “…Ahol a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat–Várpalota, 2002. 171–189. p.

Kisebbségi önvédelem Csehszlovákiában. A Magyar Demokratikus Népi Szövetség 1945–1949. In: Ablonczy Balázs, ifj. Bertényi Iván, Hatos Pál és Kiss Réka, Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára. BIP, Budapest, 2002. 538–548. p.

Kényszerközösségek és védtelen védhatalom. A trianoni békeszerződés és a kisebbségek. In: Glatz Ferenc (szerk.): Magyarország és a magyar kisebbségek (Történeti és mai tendenciák). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2002. 17–30. p.

Latinská koruna – helvetská utopie. Alternatívy střední Evropy v pojetí Oszkára Jásziho a T. G. Masaryka, Dějiny a současnost, (24) 2002. 3. 22–27. p.

Dejiny a pamäť zakázanej menšiny, In: Katalin Vadkerty: Maďarská otázka v Československu 1945–1948. Trilógia o dejinách maďarskej menšiny. Kalligram, Bratislava 2002. 11–28. p.

Milan Hodža , a közép-európai politikus. Stredoeurópsky politik – Milan Hodža, in: Kovács Anna–Szabó Orsolya. Szlovák életpályák a dualizmuskori Budapesten. Slovenské životné dráhy v Budapešti v obodobí dualizmu, Ján Nepomuk Bobula, Milan Hodža. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Józsefvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Budapest, 2003. 17–23, 69–76. p.

Die Muttersprache der Minderheiten als gefährdete Sprache, in: Glatz, Ferenc (Hrsg.): Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas, Europa Institut, Budapest 2003. 23–30.

Border region or Contact Zone, Ethnic and Ethno-social Processes in Small Regions Between the Hungarian-Slovak Language and State Border, in: Torsello, Davide– Pappová, Melinda (ed.): Social Networks in Movement. Time, Interaction, and Interethnic Spaces in Central Eastern Europe, Forum Minority Research Institute – Lilium Aurum, Šamorín– Dunajská Streda, 2003. 141–153. p.

Államnyelv, hivatalos nyelv – kisebbségi nyelvi jogok Kelet-Közép-Európában. In: Nádor Orsolya – Szarka László (szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek Kelet-Közép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 15–35. p.

A magyar kedvezménytörvény identitáspolitikai céljai. In: Halász Iván–Majtényi Balázs: Regisztrálható-e az identitás? Gondolat–MTA Jogtudományi Intézete, Budapest, 2003. 235–251. p.

Etnikai változások a magyarországi horvátok, szerbek és szlovének körében. In: Tér és terep II. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 281–311. p.

78. Artificial Communities and an Unprotected Protective Power: The Trianon Peace Treaty and the Minorities, In: Szarka László (Ed.): Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time). Atlantic Research and Publications Inc., Highland Lakes, New Yersey, 2004. 14-35. p.

The Concept of the Nation in the Late Twentieth Century: Aspects of an Analysis, In: Szarka László (Ed.): Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), Atlantic Research and Publications Inc., Highland Lakes, New Yersey, 2004. 245-264.

A kettős állampolgárság jogintézménye, mint a kisebbségi és a migrációs léthelyzetek kezelésének eszköze. Kisebbségkutatás, (13) 2004. 2. 255-265. p.

A kormányzati szerepvállalás hatása a kisebbségi magyar pártok önkormányzati politikájára. In: Blénesi Éva, Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004) Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004. 231-258. p.

Native Language, Assimilation and Sense of Identity. Changes in the Collective Identity among Non-Hungarians in Hungary and in the Hungarian Ethnic Minorities of the Neighbouring Countries in the Course of the 20th Century, In: Ando Gy., Eperjessy E., Grin I., Krupa A. (szerk.): A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón. Esélyek, lehetőségek, kihívások, Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba-Budapest, 2004. 66-72. p.

A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében. Korunk (15) 2004. 1. 22–31. p.

Volt-e reformalternatíva? A Habsburg-monarchia felbomlása, Rubicon, 2004. (10), 17-23. p.

Kormányzó kisebbségek. A romániai, szlovákiai, szerbiai magyar pártok kormányzati szerepvállalásáról. In: Földes György – Gálfalvi Zsolt (szerk.): Nemzetiség – felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 245–256. p.

The European Context of Minority Autonomies. In: Burucs Kornélia – Glatz Ferenc (ed.): Ungarn in der Europäischen Union 2004. (Begegnungen. Schriftreihe des Europa Institutes Budapest 25.) Europa Institut, Budapest, 2005. 171–187. p.

Pozsony etnikai változásai és a városi közigazgatás a két világháború között. In: Czoch Gábor, Kocsis Aranka, Tóth Árpád (szerk.): Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Kalligram, Pozsony, 2005. 401–419. p.

A közép-európai kisebbségek típusairól – adalékok a tipológiai besorolhatóság kérdéséhez. In: Kántor Zoltán – Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005. 158–170. p

A kollektív bűnösség elve a szlovákiai magyar kisebbséget sújtó jogszabályokban 1944–1949 között. In: Szarka László (szerk.): Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Komárom, 2005. 7–32. p.

Kisebbség és kultúra. A kulturális intézmények szerepe a közösségépítésben. In: Blénesi Éva, Mandel Kinga, Szarka László (szerk.): A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2005. 5–24. p.

Önkormányzatiság, kisebbségi közösségépítés. Elvek, tervek és a gyakorlat. In. (Tamás Pál – Erőss Gábor – Tibori Timea (szerk.): Nemzetfelfogások. Kisebbség – többség. Új Mandátum Kiadó, MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 2005. 96– 122. p.

Identitás és lojalitás nemzetállami konfliktushelyzetei. In: Kovács Nóra, Osvát Anna – Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. (Tér és terep 4.). Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 93–119. p

A nemzeti azonosságtudat kistérségi sajátosságai. Az etnikai és regionális identitás összefüggéseiről. In: Bakó Boglárka – Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2006. 121–136. p.

Plány a realita národných autonómií v Uhorsku 1890–1918, in: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (red.): Moravské vyrovnány z roku 1905: možnosti a limity národního smíru ve střední Evropě. Der Mäahrische Ausglecih von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausglecih in Mitteleuropa. Matice moravská, Výskumné středisko pro dějiny středníí Evropy: prameny, země, kultúra, Brno 2007. 157–164.

Az etnikai revízió elve és gyakorlata az első bécsi döntés előkészítésében. In: Simon Attila (szerk.): Acta Historica Danubiensia 1. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán működő Történelem Tanszék évkönyve. Ročenka Katerdy histórie Pedagogickej Fakulty Univerzity Jána Selyeho v Komárne. Pelikán nyomda, Selye János Egyetem, pp. 47–62.

A csehszlovák–magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában 1945-1948 között. In:Kisebbségkutatás, 2007/3. pp. 415–430.

A magyar kisebbség helye a tiszta szláv nemzetállam csehszlovák terveiben és politikájában. In: Popély Árpád–Štefan Šutaj –Szarka László (szerk.):Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–48. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 2007. 7–33.