dolgozószoba: 206
telefon:
e-mail: popelya@selyeuni.sk
konzultációs órák: csütörtök: 12:15-14:00
péntek: 13:00-13:45

Az egyetemen oktatott tantárgyak:

• Az egyetemes középkor története I. (VDS1)
• Az egyetemes középkor története II. (VDS2)
• Magyarország története 1526-ig (DUN1)
• Közép-Kelet-Európa története 1849-1945 (DSE)
• Magyarország és a magyarság története 1918 után (DMM)
• Szlovákia története 1945–1992 (DSK2)
• Kisebbségi kérdés Csehszlovákiában a II. vh. után
• Magyar és nem magyar kisebbségek Európában 1918 után (MNM)
• A 20. századi diktatúrák (DIK)

Tanulmányok:
• 1984 – 1988 Magyar Tannyelvű Gimnázium, Pozsony
• 1988 – 1993 Comenius Egyetem, Pozsony, BTK, magyar – történelem szak
• 1996 – 2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, BTK, XIX-XX. századi magyar történeti doktori iskola
• 2003 PhD. tudományos fokozat, ELTE, Budapest

Munkahelyek:
• 1997 – 2002 Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony, tanár
• 2002 – Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, tudományos munkatárs
• 2009 – Selye János Egyetem, Komárom, Tanárképző Kar, történelem tanszék, adjunktus

Nyelvismeret:
• német nyelv

Kötetek:

Popély Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Fontes Historiae Hungarorum 3./, 2008, 468 p.

Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944—1992. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Nostra Tempora 13./, 2006, 708 p.

Popély Árpád – Simon Attila – Szarka László: Felvidéki vagyok, vagy szlovákiai? [Pozsony], Fiatalok a Jövőért Polgári Társulás, [2012], 48. p.

Popély Árpád (szerk.-red.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. Válogatás a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból. Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948—1956 I. Výber z dokumentov československých štátnych a straníckych orgánov o maďarskej menšine. Somorja/Šamorín, Fórum Kisebbségkutató Intézet/Fórum inštitút pre výskum menšín /Fontes Historiae Hungarorum 4./, 2008, 427 p.

Popély Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Fontes Historiae Hungarorum 5./, 2012, 571 p.

Popély Árpád – Štefan Šutaj – Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945—1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor, 2007, 366 p.

Popély Árpád – Simon Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 1989—1992. Somorja. Fórum Kisebbségkutató Intézet /Elbeszélt történelem 1./, 2009, 839 p

Popély Árpád – Simon Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok II. 1989—1992. Somorja. Fórum Kisebbségkutató Intézet /Elbeszélt történelem 2./, 2010, 479 p.

Tanulmányok:

Popély Árpád: A csehszlovák-magyar lakosságcsere és az áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008 (X. évf.) 1. szám, 125-144. p.

Popély Árpád: A csehszlovák-magyar lakosságcsere kronológiája. In: Molnár Imre – Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom, MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, 2007, 217-226. p.

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kérdés „belső rendezésének” eszközei. In: Popély Árpád – Štefan Šutaj – Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945—1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor, 2007, 49-55. p.

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztása: deportálás, lakosságcsere és reszlovakizáció. In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 210-215. p.

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés. In: Szarka László (szerk.): Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944—1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. Komárom, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság /Források a kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez 2./, 2005, 261-293. p.

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1944. augusztus 29 – 1945. április 11.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2000 (II. évf.) 1. szám, 185-199. p.

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1945. április 13 – 1946. december 27.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2000 (II. évf.) 3. szám, 137-177. p.

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1947—1949). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001 (III. évf.) 2. szám, 133-162. p.

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1950—1964). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002 (IV. évf.) 1. szám, 157-198. p.

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2010 (XII. évf.) 3. szám, 3-28. p.

Popély Árpád: A csehszlovák kisebbségpolitika, a magyar közösség újjászerveződése. A Csemadok szerepvállalása. Az 1968—69-es reformfolyamat és a Husák-korszak. In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 262-267. p.

Popély Árpád: A Csemadok megalakulása a magyar konzuli jelentések tükrében. In: Bárdi Nándor – Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Disputationes Samarienses 7./, 2006, 421-432. p.

Popély Árpád: Adalékok a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának történetéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004 (VI. évf.) 2. szám, 99-125. p.

Popély Árpád: A kolonizáció területi vonatkozásai és etnikai következményei. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003 (V. évf.) 2. szám, 83-102. p.

Popély Árpád: A lakosságcsere és etnikai következményei a Lévai járás területén. In: Pék László (szerk.): Beiratkozások a szlovákiai magyar iskolákba. Tanulmányok, vélemények, statisztikák. Galánta, SZMPSZ, 2006, 119-125. p.

Popély Árpád: A lakosságcsere kronológiája. História 2007 (XXIX. évf.) 8. szám, 3-13. p.

Popély Árpád: A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei. In: Szederjesi Cecília (összeáll. és szerk.): „Vonatok északnak és délnek”. A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár /Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 57./, 2010, 66-93. p.

Popély Árpád: A Lévai járás etnikai arculata a csehszlovák telepítési politika és a reszlovakizáció tükrében. Kisebbségkutatás, 2003 (12. évf.) 1. szám, 69-122. p.

Popély Árpád: A Magyar Bizottság szerepvállalása az Új Szó és a Csemadok megalapításában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006 (VIII. évf.) 4. szám, 83-105. p.

Popély Árpád: A magyar diplomácia és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012 (XIV. évf.) 4. szám, 55-82. p.

Popély Árpád: A második világháború utáni belső telepítések Dél-Szlovákiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002 (IV. évf.) 3. szám, 29-50. p.

Popély Árpád: A nemzetállam építésének eszközei Csehszlovákiában a II. világháború után: telepítések és reszlovakizáció. In: Ablonczy Balázs – Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005, 179-203. p.

Popély Árpád: A prágai és pozsonyi magyar külképviselet és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956). In Popély Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Fontes Historiae Hungarorum 5./, 2012, 17-90. p.

Popély Árpád: A prágai tavasz és a csehszlovákiai magyarság. Kisebbségkutatás 2008 (17. évf.) 4. szám, 642-661. p.

Popély Árpád: A reszlovakizáltak Csemadok-tagságának kérdése 1949-ben. In: Feitl István – Sipos Balázs – Varga Zsuzsanna (szerk.): Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013, 209-214. p.

Popély Árpád: A reszlovakizáció területi vetülete. Adalékok a II. világháború utáni reszlovakizáció történetéhez. In: Gyurgyík László – Kocsis Aranka (szerk.): Társadalom – tudomány. Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport műhelyéből. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó /Mercurius Könyvek/, 2002, 38-60. p.

Popély Árpád: A szlovákiai magyar pártlap és 1956. In: Vámbéry Antológia 2007 (összeáll.: Hodossy Gyula). Dunaszerdahely, Vámbéry Polgári Társulás, 2007, 143-149. p.

Popély Árpád: A szlovákiai magyarság csehországi deportálása. In: Molnár Imre – Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom, MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, 2007, 48-66. p.

Popély Árpád: A Szlovák Köztársaságban maradt magyar kisebbség helyzete és önszerveződése. In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 168-171. p.

Popély Árpád: A szlovák pártvezetés és az 1956-os magyar forradalom. In: Ivaničková, Edita – Simon Attila (red.-szerk.): Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko. Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Šamorín/Somorja – Bratislava/Pozsony, Fórum inštitút pre výskum menšín/Fórum Kisebbségkutató Intézet – Historický ústav SAV/Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete /Disputationes Samarienses 9./, 2006, 57-74. p.

Popély Árpád: Chronology of the Czechoslovak-Hungarian Population Exchange. In: Molnár Imre – Szarka László (Eds): Memories and Reflections of the Dispossessed. A collection of memoirs for the 60th anniversary of the Czechoslovak-Hungarian population exchange. Komárom, Hungarian Academy of Science Research Institute of Ethnic and National Minorities – László Kecskés Society, 2010, 219-228. p.

Popély Árpád: Csehszlovák—magyar lakosságcsere: a magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok kiválasztása. In: Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008, 202-217. p.

Popély Árpád: Etnikai átrendeződések a Felvidéken 1945 előtt. Studia Caroliensia, 2002 (III. évf.) 3. szám, 125-151. p.

Popély Árpád: Fejezetek a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának történetéből. Studia Caroliensia, 2003 (IV. évf.) 3-4. szám, 110-138. p.

Popély Árpád: Felvidéki magyar tragédia. Deportálás Csehországba. Rubicon 2007 (XVIII. évf.) 1-2. szám, 84-87. p.

Popély Árpád: Kronológia a csehszlovákiai magyarság jogfosztásának történetéről. In: Popély Árpád – Štefan Šutaj – Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945—1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor, 2007, 321-350. p.

Popély Árpád: Lakosságcsere és reszlovakizáció. Demográfia, 2002 (XLV. évf.) 4. szám, 468-491. p.

Popély Árpád: Lakosságcsere és reszlovakizáció Csehszlovákiában a II. világháború után. Muratáj, 2003, 1. szám, 58-69. p.

Popély Árpád: Maďarská menšina počas pražskej jari a v prvých rokoch normalizácie. Studia Politica Slovaca, 2010 (roč. III) 2. číslo, 105-116. p.

Popély Árpád: Magyar tiltakozó jegyzékek, 1945. História 2007 (XXIX. évf.) 8. szám, 18-19. p.

Popély Árpád: Magyarellenes jogalkotás Szlovákiában 1944—1945. Rubicon 2005 (XVI. évf.) 6. szám, 55-57. p.

Popély Árpád: Plány na vysídlenie maďarského obyvateľstva v rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Fórum spoločenskovedná revue 2009, 47-66. p.

Popély Árpád: Slovakia – Czechoslovakia. In: Bárdi, Nándor – Csilla, Fedinec – Szarka, László (Ed): Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York, Columbia University Press, 2011 /Atlantic Studies on Society in Change 138, East-European Monographs DCCLXXXIV/, 261-264, 299-304, 403-407. p.

Popély Árpád: Területi szempontok érvényesítése a csehszlovák-magyar lakosságcsere során. Pont 2004 (3. évf.) 1. szám 96-116. p.

Popély Árpád: The Czech Deportation of Hungarians in Slovakia. In: Molnár Imre – Szarka László (Eds): Memories and Reflections of the Dispossessed. A collection of memoirs for the 60th anniversary of the Czechoslovak-Hungarian population exchange. Komárom, Hungarian Academy of Science Research Institute of Ethnic and National Minorities – László Kecskés Society, 2010, 51-69. p.

Popély Árpád: The Prague Spring and the Hungarian Minority in Czechoslovakia. An Attempt to Reform Communist Nationality Policy in 1968. In: Szarka, László (Ed): A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New York, Columbia University Press, 2011 /Atlantic Studies on Society in Change 141, East-European Monographs DCCLXXXVII/, 367-404. p.

Popély Árpád: Trianon etnikai következményei a Felvidéken, különös tekintettel a magyar nyelvterület szláv kolonizálására. Studia Caroliensia, 2003 (IV. évf.) 1-2. szám, 43-60. p.

Popély Árpád: Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie. Človek a spoločnosť, 2009 (12. roč.) 1. číslo, http://www.saske.sk/cas

Forrásközlés:

Popély Árpád: A prágai tavasz. Válogatás a prágai tavasz és a normalizáció első éveinek szlovákiai magyar vonatkozású dokumentumaiból. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008 (X. évf.) 3. szám, 131-157. p.

Popély Árpád: Csehszlovákia – 1989. A rendszerváltás éve a magyar diplomáciai jelentések tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2009 (XI. évf.) 4. szám, 109-140. p.

Popély Árpád: Válogatás a prágai és a pozsonyi magyar külképviselet jelentéseiből (1948–1956.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012 (XIV. évf.) 4. szám, 83-130. p.

Popély Árpád: Záverečná správa o reslovakizačnej akcii. Fórum spoločenskovedná revue 2009, 185-251. p.