dolgozószoba: 206
telefon: 035/7901759
e-mail: vajda.barnabas@selyeuni.sk
konzultációs órák: kedd: 13:15-14:00
csütörtök: 8:50-9:35

 

Az egyetemen oktatott tantárgyak:

 • Bevezetés a vallástörténetbe
 • A történelemtanítás módszertana és történelemdidaktika
 • A török kor kultúr- és vallástörténete
 • A koraújkor egyetemes története I és II. (1492-1789, 1789-1914)
 • Civilizációs változások a 19. században
 • 1945 utáni egyetemes történelem
 • A hidegháború mindennapjai
 • Modern kori társadalom- és kultúrtörténet
 • A hidegháború kelet-európai eseménytörténete
 • Történelemdidaktika és történelemtanítás módszertana
 • 2006. tagja az International Society for History Didactics nemzetközi társaságnak
 • 2005. szeptember Adjunktus, Selye János Egyetem, Rév-Komárom, Szlovákia
 • 2005 ősze Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak
 • 2004 tavasz Tagja a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetségnek
 • 2004 tavasz Tagja a Katedra Társaságnak
 • 1995-2003 Komenský Egyetem, Pozsony, PhD. tanulmányok és PhD. fokozat XX. századi irodalomtörténetből. Tézis: Sigmund Freud pszichoanalízisének hatása a XX. század eleji magyar társadalomra és irodalomra.
 • 2002. október Katedra-díj a Katedra folyóiratban kifejtett munkásságért
 • 2000. szeptember 1. – 2006. június 30. tanár, Magyar Tannyelvű Gimnázium, Pozsony
 • 1999. augusztus – 2000. augusztus tanár, Ashville College, Harrogate, Nagy-Britannia
 • 1997 tagja a Történelemtanárok Társulásának
 • 1996 hathónapos kutatói ösztöndij Magyarországon
 • 1994 hathónapos kutatói ösztöndij Magyarországon
 • 1993-1999 középiskolai tanár, Nyolcosztályos Magángimnázium, Galánta
 • 1993. december – 1994. április szerkesztő, Szlovák Rádió Magyar Adása
 • 1988-1993 Komenský Egyetem, Pozsony, magyar-történelem szakos tanári oklevél

A XX. század magyar beszédei. Agave Könyvek, Budapest, 2007. ISBN: 978-963-711-887-6.

A XX. század nagy beszédei. Szaklektor és szerkesztő. Agave Könyvek, Budapest, 2006. ISBN 963 711 856 X.

A pozsonyi magyar pedagógiai iskola 1956-os fekete szalagos akciói. Tanulmány. In Együtt – Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok. Szerk. Szesztay Ádám. Lucidus Kiadó, Budapest, 2006, 177-195. ISBN 963 9465 36 4

Monoszlóy Dezső (monográfia). Nap Kiadó, 2006. ISBN80-89032-84-2.

Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom. Tanulmányok magyar írók és a freudi pszichoanalízis kapcsolatáról. AB-ART, 2005. 168 old., ISBN 80-8087-008-X.

Történelemkritikai vizsgálatok Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom [1933] c. regényében. In: A tudás pillérei., Selye J. Egyetem, 2005, 84-97.

Tízéves a Katedra c. folyóirat. Lilium Aurum, 2003. (retrospektív tanulmány és előadás)

A magyar nép története. Lilium Aurum, 1999. (tankönyvhöz tartozó munkafüzet lektora)

Vajda Barnabás: Modernizálódó történelemtanítás – kisebbségi helyzetben. [Modernizácia učiva dejepisu v menšinovej pozícii] Iskolakultúra XVII. (2007), 11-12. č., 110–119. p. HU ISSN 1215 5233.

Didaktikai szempontok a történelem tananyag digitális fejlesztséhez. Eruditio-Educatio, 2007/2, II.évf., 2. szám, 85-95.

Kulturális legitimáció és identitásharc. Szőrös Kő, 2007/2, 12. évf. 2. szám, 48-49. ISSN 1335-6321.

XII. Piusz pápa enciklikája az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatban. In: Gaudium et corona. Szerk. L. Erdélyi Margit és Peres Imre. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2007, 230-239. ISBN 80-89234-19-4.

Az 1956-os forradalom tanítása a szlovákiai magyar gimnáziumokban. In: Acta Historica Danubiensia, 1 (2007). Szerk. Simon Attila. Selye János E, Történelem Tanszék, 63-71. ISBN 978-80-89234-26-4.

Az 1956-os forradalom visszhangja a Felvidéken. Selye János Egyetem, Eruditio-Educatio, I. évf., 1. szám, 2006/1, 51-67.

Csehszlovákia álláspontja a magyarkérdés ENSZ vitájában 1956-1957-ben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 8. évf., 3. szám, 2006/3, 33-45.

Az 1956-os forradalom visszhangja a Felvidéken. Iskolakultúra, 2006/10, 120-128.

A Szovjet Külügyminisztérium memoranduma a kelet-európai országokban uralkodó állapotokról 1989. február 24-én. Forrásközlés. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/2, 181-187.

Süsü mint a Kádár-korszak metaforákba burkolt kritikája. Iskolakultúra, 2006/március, 117-122.

XII. Piusz és 1956. Irodalmi Szemle, 2006/január, 69-74.

Klára sikamlós nyelvéről és az egyenes beszédről (stilisztikai tan.). Új Forrás, 2005/szeptember, 75-82.

Érettségi 2005. Részletes tájékoztató az új magyar érettségiről. Vasárnap, 2005. március 4.

Pszichoanalitikus irodalom – Monarchia-irodalom, modern irodalom? (tanulmány). Irodalmi Szemle, 2005/február, 83-90.

A külföldi magyar kultúrintézetek ügye Klebelsberg Kunó levelezésében (tanulmány). Fórum Társadalomtudományi Szemle, Somorja, 2004/4, 3-12.