dolgozószoba: 216
telefon: 035/7902750
e-mail: simon.attila@selyeuni.sk
konzultációs órák:  kedd: 15:10-15:55

Az egyetemen oktatott tantárgyak:

 • Szlovákia története 1918–1945
 • Szlovákia története 1945-től napjainkig
 • Egyetemes történet 1918–1945
 • Történeti földrajz
 • Az őskor és az ókor története

 • Szlovákia és a szlovákiai magyarok két világháború közötti története
 • A szlovákiai magyar történetírás és történelemtanítás története

Tanulmányok:

 • 1980–1984 Magyar tannyelvű Gimnázium, Rimaszombat
 • 1984–1989 Coménius Egyetem, BTK, Pozsony magyar-történelem szak
 • 1989 magyar-történelem szakos tanári oklevél
 • 2001–2004 Pécsi Tudományegyetem, BTK, Modernkori Történeti Tanszék, Multidiszciplináris doktori iskola
 • 2005 PhD fokozat, suma cum laude minősítéssel

Munkahely, beosztás:

 • 1989–1990 Magyar tannyelvű Általános iskola, Bátka, tanár
 • 1990–1991 Mezőgazdasági Szakközépiskola, Dunaszerdahely, tanár
 • 1991–2003 Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunaszerdahely, tanár
 • 2003 – Fórum Kisebbségkutató Intézet – tudományos munkatárs
 • 2005– Selye János Egyetem, Tanárképző kar, történelem tanszék, tanszékvezető

Simon Attila válogatott publikációi

Monográfia

Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2013. ISBN 978-80-8101-467-3

The Hungarians of Slovakia in 1938. New York, Columbia University Press, 2013, 978-0-88033-708-3

Nagy Attila–Nagy Iván–Novák Veronika¬–Simon Attila–Vajda Barnabás: Dunaszerdahely. Dunaszerdahely, Dunaszerdahely város önkormányzata, 2012, 223 p. ISBN 978-80-971118-2.3

Küzdelem a városért. Pozsony és a pozsonyi magyarok 1938–1939-ben. Pozsony, Kalligram, 2011, 168. p. ISBN 978-80-8101-467-3

Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010, 320. p. ISBN 978-80-89249-42-8

Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, 286 p. ISBN 978-80-89249-19-0

A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002). Somorja- Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 2004, 192 p. ISBN 80-8062-249-3

Tanulmányok, közlemények

Hagyományok nélkül. Jobboldali tradíciók a szlovák politikában. In. Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok. Széttekintés. Országos Széchényi Könyvtár– 1956-os Intézet Alapítvány, Budapest, 2013.

Aktivistické pokusy v maďarskej politike na Slovensku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Fórum spoločenskovedná revue, 2013, 116-140. ISSN 1335-4361

Simon Attila: Egy félbemaradt mártíromság nyomában: Bikszárdy Vince és a Horthy Gárda elfeledett története. In Fedinec Csilla et. al: A Közép-Európaiság dícsérete és kritikája. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8. – (2013), 597-612.

„V tejto republike sa stal maďarský ľud národom…” Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k trianonu a Československej republike 1918 – 1938. In Michela, Miroslav – Vörös,Ladislav a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. HÚ SAV, Bratislava, 2013., 115–130. p. ISBN 978-80-89396-24-5

A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában. Múltunk, 2013/1., 36-64. p. ISSN 0864-960X

Maďarská komunita, štátna moc a 15. marec v období prvej republiky. In Macho, Peter a kol.: Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava, HÚ SAV, 2012. 95-107. p. ISBN 978-80-89396-19-1

Aktivista életpályák a két világháború közötti Csehszlovákiában. In Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.): Egyén és közösség. Tanulmányok. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012, s. 73-96. ISBN 978-86-86469-53-3

Mesto na hranci. Štátnou a etnickou hranicou rozdelené Komárno medzi dvoma vojnami. Česko-Slovenská historická ročenka, 2011, 55-66. p. ISSN 1214-8334

Adalékok Pozsony történetéhez. Pozsony kérdése az 1938-as magyar – csehszlovák határvita során. Századok, 2011/6., 1455-1473. p. ISSN 0039-8098

Desaťročie hľadania cesty a budovania komunity. In Gabzdilová, Soňa a kol.: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918–1929. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, 5-20. p. ISBN 978-808952037

Provládna maďarská politika. In Gabzdilová, Soňa a kol.: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918–1929. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, 69-90. p. ISBN 978-808952037

The Colonization of Southern Slovakia as a Means of Constructing a Czechoslovak Nation-State. In Szarka, László (ed.): A multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe. New York, Columbia University Press, 2011, 226–252. p. ISBN 978-0-88033-690-1

Czechoslovakia/Slovakia; Minority Hungarians and central European land reforms; Czechoslovakia/Slovakia. In Bárdi, N. – Fedinec, Cs. – Szarka, L. (ed.): Minority Hungarian Communites in the twentieth century. New York, Columbia University Press, 2011, ISBN 978-0-88033-677-2

Budapest, Moszkva és Prága bűvkörében. A szlovákiai magyar politika alternatívái – az aktivizmustól a budapesti politikáig – a két világháború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011/ 1., 13–24. p. ISSN 1135-4361

Közös múlt, egymással feleselő történelem. Történelemtanítás. Online történelemdidaktikai folyóirat. XLVI.) Új folyam 2011/3., október, ISSN 2061-6260, http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/simon-attila-kozos-mult-egymassal-feleselo-tortenelem-02-03-02/

A kettéosztott város. Az államhatár és az etnikumok közötti választóvonal által kettéosztott Komárom a két háború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011/2., 87–100. p. ISSN 1135-4361

Národnostný štatút z roku 1938 a maďarská menšina. Fórum spoločenskovedná revue, 2010, 89-115. p. ISSN 1135-4361

– Az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2010/3., 29–52. p. ISSN 1135-4361

“…A magyra nép ebben a köztársaságban lett nemzetté….” A két világháború közti kormánytámogató (aktivista) szlovákiai magyar politika viszonya Trianonhoz és az első Csehszlovák Köztársasághoz. Limes, 2010/4., 17-29. p. ISSN 0238-9266

Előzménye volt-e az 1938-as év a csehszlovákiai magyarok 1945 és 1948 közötti jogfosztásának. In Szederjesi Cecília (ed.): “Vonatok északnak és délnek.” A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei. Balassagyarmat, Nógrád Megyei Levéltár, 2010, 15-33. p. ISBN 978-963-7243-73-8

Vplyv štátoprávnych a politických zmien z konca roka 1938 a začiatku roka 1939 na postavenie maďarskej menšiny (so zvláštnym zreteľom na bratislavských Maďarov). In Bystrický, Valerián a kol.: Rozbitie alebo rozpad. Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava, Veda, 2010, 313-323. p. ISBN 978-80-224-1150-9

A szlovákiai magyarok magatartása az első bécsi döntés idején (Különös tekintettel Gömör, Nógrád és Hont térségére). In Simon Attila (szerk.): Visszacsatolás vagy megszállás. Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat, Nógrád Megyei levéltár – Selye János Egyetem, 2010, 71-83. ISBN 978-963-7243-74-5

Az 1938/39-es közép-európai változások hatása a szlovákiai magyarok helyzetére. In Poľskí utčenci. Lengyel menekültek. 1939–1945. Királyhelmec, Lorántffy Zsuzsanna Polgári Társulás, 2009. 47–59. p.

Viedenská arbitráž a Košice z pohľadu naratívnych prameňov. Fórum spoločenskovedná revue. 2009. 67–78. p. ISSN 1135-4361

Zwangsmigration tschechischer und slowakischer Ansiedler nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch. in Liszka József (szerk.): Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom – Somorja, Fórum Intézet, 2009, 135–154. p. ISBN 978-80-89249- 30-5

A nemzetállam-építés eszközei az első Csehszlovák Köztársaságban. Középeurópai Közlemények, 2009/2-3., 107–113. p., ISSN 1789-6339

Zabudnutí aktivisti. Príspevok k dejinám maďarských politických strán v medzivojnovom období. Historický časopis, 2009/3, 511-530. p. ISSN 0018-2575

1968 szerepe a szlovákiai magyar intézményrendszer fejlődésében. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2009/2., 95–108. p. ISSN 1135-4361

Ugyanarról másként. Magyarságkép a szlovák gimnáziumi történelemtankönyvekben. Rubicon, 2009/4., 62-64. p. ISSN 0865-6347

Postoj maďarskej menšiny v roku 1938 a jej interpretácia v súčasnosti. In Šutajová, Jana – Ďurkovská, Mária (ed.): Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989. Prešov, Universum, 2008, 183-190. p. ISBN 978-80-89046-53-9

– A magyarságkép (és önkép) a jelenlegi szlovák történelemtankönyvekben. Új Pedagógiai Szemle, 2008/10., 101–113. p. ISSN 1215-1807

Cseh és szlovák telepesek kényszerű migrációja az első bécsi döntés után. In: Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008. 186–201. p. ISBN 978-963-508-565-1

A Csehszlovákiához került felvidéki magyarok (1918–1921); A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete; Gazdaság és nacionalizmus. Földreformok az utódállamokban. In: Bárdi, N. – Fedinec, Cs. – Szarka, L. (ed.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 36-39; 98-103; 118-123. p. ISBN 978-963-693-082-0

Az 1956-os forradalom visszhangja a szlovákiai magyarok között. In Rainer M. János – Somlai Katalin (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Budapest, 1956-os Intézet, 2007, 229–246. p. ISBN 978 963 9739 03 1

K niektorým aspektom kolonizácie južného Slovenska v období prvej republiky. Historický časopis, 2007/2., 289-308. p. ISSN 0018-2575

A várakozás hetei. A szlovákiai magyarok az első bécsi döntés előtt. Limes, 2007/2., 7–20. p. ISSN 0238-9266

Lelley Jenő aktivista kísérlete a húszas években. In Acta Historica Danubiensia 1. Komárom, A Komáromi Selye János Egyetem Történelem Tanszékének Évkönyve, 2007, 36-46. p. ISBN 978-80-89234-26-4

Arany Albert László élete és kora. In Tóth Károly –Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Somorja-Šamorín, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2007, 5-50. p. ISBN 978-80-89249-10-7

A Historický časopis 2006-os évfolyamának rövid mérlege. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007/3., 274-275. p. ISSN 1335-4361

Etnické aspekty kolonizácie na južnom Slovensku v období prvej republiky. Slovanský přehled. Review for Central and Southeastern European History, r. XCII, 2006/1., 11-24. p. ISSN 0037-6922

1956 és a szlovákiai magyarok. Tények, adalékok, észrevételek a témához. Kommentár, 2006/5., 24–32. p. ISSN 1787-6974

Az 1956-os forradalom visszhangja Szlovákiában, különös tekintettel Dél-Szlovákiára. Limes 2006/3., 61–70. p. ISSN 0238-9266

Az 1938-as csehszlovákiai községi választások és a szlovákiai magyar politika. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/1., 111–134. p. ISSN 1335-4361

Síppal, dobbal, nagybőgővel – avagy kísérlet a „Felvidék visszafoglalására” 1938. október 5-én. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/4., 145–159. p. ISSN 1335-4361

Hivatalos önteltség és rejtett aggodalom: Csehszlovákia és a magyar forradalom. História, 2006/10., 12-13. p. ISSN 0139-2409

A szlovákiai magyarok 1956-ban. História, 2006/8-9., 76-77. p. ISSN 0139-2409

Das Bild des Ungartums in den gegenwärtigen slowakischen Lehrbüchern für Geschichte. In Dolezel, Heidrun–Helmedach, Andreas (Hrsg.): Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch- und Schülerbewusstein. Hannover, Verlag hahnsche Buchhandlung, 2006. 247–259. p. ISBN 3-88304-313-3

Az iskolák védelméért folytatott küzdelem 1994-1998. In László Béla – Szabó A. László – Tóth Károly (szerk.): Magyarok Szlovákiában. Oktatásügy (1989-2006). Somorja, Fórum Intézet, 2006, 191-197. p. ISBN 80-89249-04-3

A szlovákiai magyar politika és Dél-Szlovákia két világháború közötti kolonizációja. In Bárdi Nándor–Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 261–276. p. ISBN 80-89249-00-0

A szlovákiai magyarok és az 1956-os forradalom. In Ivaničková, Edita – Simon Attila (szerk.): Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko – Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 41-55. p. ISBN 978-80-89249-07-7

„Helyzet van.” Vázlat a szlovákiai magyar iskolákban folyó történelemtanításról. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/3., 53–83. p. ISSN 1335-4361

Legionárius telepítések Dél-Szlovákiában a két háború közötti időszakban. Századok, 2004/6. 1361–1380. p. ISSN 0039-8098

A nemzetállami szempontok érvényesülése az első csehszlovák köztársaságban lezajlott során (Különös tekintettel a Dél-Szlovákiában lezajlott telepítésekre). In Jobbágy István (szerek.): Válogatott tanulmányok Szlovákia gazdaságtörténetéhez. Komárom, Pont Kutatóintézet, 2004. 8–40. p.

Telepítések Dél-Szlovákiában a két világháború között. Korall, 2004. december, 18. sz., 30–47 p. ISSN 1586-2410

Munka Jenőné, szül Dobossy Ilona öccséhez írt levelei (Közzétette és az előszót és a jegyzeteket írta: Simon Attila). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/3., 177–190. p. ISSN 1335-4361

Cseh és szlovák kolonisták betelepítése Dél-Gömör falvaiba a két háború közötti időszakban. Gömörország, 2004/1., 40–45. p. ISSN 1335-6410

Elképzelések és tervek Dél-Szlovákia szláv betelepítésére az első köztársaságban lezajlott földreform keretén belül. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003/2., 103–118. p. ISSN 1335-4361

Földreform és kolonizáció, mint a csehszlovák nemzetállam kiépítésének eszköze. In Ablonczy Balázs – Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. Teleki László Alapítvány. Budapest. 2005. 161-178. p. ISBN 963-7081-09-7

Simon Attila: Plány na slovanskú expanziu v pohraničných oblastiach Československa. Nacionálne momenty počas realizácie pozemkovej reformy a kolonizácie v medzivojnovom období. In Hrodek, Dominik a kol. (eds.): Slovanství ve středoevrpském prostoru. Iluze, deziluze a realita. Praha, Libri, 2005, 372–381. p. ISBN 80-7277-272-4

Simon Attila: A nemzeti terjeszkedés motívumai a kolonizációs tervekben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003/4., 125–131. p. ISSN 1335-4361

A szlovákiai magyarok története. In Bihari Zoltán (szerk.): Magyarok a nagyvilágban. Kárpát-medence. Budapest, Ceba, 2000. 40–53. p. ISBN 963 9089 82 6

Recenziók

Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (5.) 2004. 3. sz. 191–193. p. ISSN 1335-4361

Angyal Béla: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (6.) 2004. 2. sz. 195. p. ISSN 1335-4361

Jozef Beňa: Slovensko a Benešove dekréty. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (5.) 2003. 1. sz. 195–197. p. ISSN 1335-4361

Ivan Kamenec: Hladanie a blúdenie v dejinách. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (6.) 2002. 1. sz. 199–-202. p. ISSN 1335-4361

Dušan Kováč: Szlovákia története. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (3.) 2001. 2. sz. 188–191. p. ISSN 1335-4361

Gimnáziumi és általános iskolai tankönyvek:

Simon Attila: Történelem II. (Elek József és Kovács László társszerzők). SPN, Bratislava, 2007. 267. p., ISBN 978-80-10-01173-5

Simon Attila: Történelem I. (Kovács László és Simon Beáta társszerzők). SPN, Bratislava, 2006. 287 p. ISBN 80-10-00851-6

Simon Attila: A magyar nép története a honfoglalástól a szatmári békéig (társszerző: Kovács László). Dunajská Streda, Lilium Aurum 1997, 60 p.

Simon Attila: A magyar nép története 1711-től 1918-ig (társszerző: Kovács László) Dunajská Streda, Lilium Aurum 1998, 60 p.

Simon Attila: A magyar nép története a 20. században (társszerző: Kovács László) Dunajská Streda, Lilium Aurum 2000, 60 p.

Simon Attila: Feladatok történelemből I. Munkafüzet az alapiskolák és nyolcosztályos gimnáziumok számára. Dunajská Streda, Lilium Aurum 1997, 54 p.

Simon Attila: Feladatok történelemből II. Munkafüzet az alapiskolák és nyolcosztályos gimnáziumok számára. Dunajská Streda, Lilium Aurum 1998, 54 p.

Simon Attila: Feladatok történelemből III. Munkafüzet az alapiskolák és nyolcosztályos gimnáziumok számára. Dunajská Streda, Lilium Aurum 2000, 54 p.

Szerkesztői tevékenység

Popély Árpád – Simon Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 1989−1992. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009.

Simon Attila (ed.): Acta Historica Danubiensia 1.
A Komáromi Selye János Egyetem Történelem tanszékének Évkönyve, 2007, 95. p., ISBN 978-80-89234-26-4.

Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. szerk. Bárdi Nándor – Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, Somorja, 2006., 440 p. ISBN 80-89249-00-0

Mýty a predsudky v dejinách. Szerk.: Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, Somorja- Dunaszerdahely, 2005., 95 p. ISBN 80-8062-259-0

A határon túli tudományos magyar könyvkiadás. Szerk.: Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, Somorja- Dunaszerdahely, 2005., 142 p. ISBN 80-8062-276-0

Milan Hodža: Szövetség Közép-Európában. A magyar kiadáshoz a jegyzeteket írta: Simon Attila, Kalligram, Pozsony, 2004.

Dušan Kováč: Szlovákia története. A magyar kiadást szerk.: Simon Attila, Kalligram, Pozsony, 2001., 382. p.

Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia – Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko. Szerk. Edita Ivaničková, Simon Attila). Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 117 p. ISBN 978-80-89249-07-7